Menu
Your Cart

Privacy Policy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Bokx Wijffels V.O.F acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.
Als de koper een account aanmaakt (persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord) op de webshop, dan is deze (i) verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot zijn wachtwoord, en (ii) het ermee eens om de verantwoordelijkheid te dragen voor alle activiteiten en voor iedere aankoop die met zijn account gebeuren, tenzij deze activiteiten of aankopen werden verricht door een derde die onrechtmatig toegang heeft verkregen tot zijn account op een andere manier dan door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid.
De koper moet “DE BOKX” onmiddellijk op de hoogte brengen als deze denkt dat iemand zijn wachtwoord heeft achterhaald of als zijn wachtwoord onrechtmatig wordt gebruikt of dreigt te worden gebruikt. De koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens. De koper moet “DE BOKX” ook informeren van eventuele wijzigingen van de gegevens die hij “DE BOKX” heeft verstrekt. De koper heeft toegang tot veel van de gegevens die hij “DE BOKX” heeft verstrekt en kan deze te allen tijde bijwerken, met inbegrip van zijn accountinstellingen, in het private deel van de website 'Uw account'.

Zodra de koper een account heeft aangemaakt, kan deze:

 • zijn persoonsgegevens wijzigen;
 • zijn leveringen en uw bestelgeschiedenis bekijken;
 • return producten;
 • zijn leverings- en factuuradressen toevoegen of bewerken voor toekomstige bestellingen;
 • zijn abonnement op de nieuwsbrief van “DE BOKX” beheren.

De koper mag de webshop niet gebruiken: (i) op een wijze die de webshop kan onderbreken, beschadigen of aantasten, of (ii) voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of een andere onrechtmatige daad, of (iii) om ergernis, ongemak of angst te veroorzaken, of (iv) om bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen of logische bommen te introduceren dan wel ander materiaal dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken; waarbij wordt gepoogd ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met de Website van “DE BOKX”; waarbij de Website van “DE BOKX” wordt aangevallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of service-aanval.

“DE BOKX” behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, account(s) te beëindigen of content/informatie/gegevens te verwijderen of te bewerken als de koper de geldende wetten, deze algemene verkoopvoorwaarden of enige andere toepasselijke voorwaarden of beleidsregels schendt.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post;
 • per e-mail;
 • via social media;
 • per telefoon.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. U kunt een antwoord sturen op de nieuwsbrief waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld deavigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

App store

De app die de dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwikel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners leveren op maat gesneden advertenties op basis van uw persoonsgegevens. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners kunnen uw gegevens voor eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Google analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens. De gegevens kunnen gewist worden mocht u dit wensen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die De Bokx Wijffels V.O.F over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met De Bokx Wijffels V.O.F via e-mailadres info@juwelier-debokxwijffels.nl. De Bokx Wijffels V.O.F zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact gegevens

De Bokx Wijffels V.O.F
Stationstraat 17
4551 EK Sas van Gent
Nederland
info@juwelier-debokxwijffels.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-12-2019

Onze webwinkel maakt gebruik van Cookies