De website op de URL “https://www.juwelier-debokxwijffels.nl/index.php?route=common/home; Met als ook https://www.juwelier-debokxwijffels.nl/, met inbegrip van de webshop is de eigendom van Juwelier de Bokx Wijffels V.O.F, hierna afgekort DE BOKX, een bedrijf dat in Nederland is geregistreerd bij de kamer van koophandel ondernemingen onder nummer KVK21010972, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4551EK Sas van Gent, stationsstraat 17, Nederland, info@juwelier-debokxwijffels.nl

De aanko(o)p(en) van (een) product(en) En uurwerkherstellingen via de webshop van de Bokx wordt/worden geregeld door de volgende algemene verkoopvoorwaarden (de 'Algemene verkoopvoorwaarden').

De koper zal deze voorwaarden, inclusief het privacybeleid, actief moeten naleven en akkoord moeten gaan eraan gebonden te zijn voordat hij een product bestelt of “afgeeft” door stuurt voor herstelling.

1. Toepassing algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen via de webshop voor producten die op deze website verkrijgbaar zijn (de 'Producten').

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van de algemene voorwaarden van “de Bokx”, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Over de aankoop op de webshop zal “DE BOKX” elektronisch met de koper communiceren via e-mail. De koper gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die elektronisch worden verzonden, aan alle wettelijke eisen voldoen van schriftelijke mededelingen.

Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen aan de algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen geplaatst op of na de geldigheidsdatum die in deze algemene verkoopvoorwaarden of elders op de webshop vermeld staat. De koper wordt geadviseerd om deze pagina geregeld te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen, omdat deze bindend zijn voor hem.

Onder een consument in deze voorwaarden wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Alvorens een bestelling te plaatsen, moet de koper deze algemene voorwaarden lezen en akkoord gaan eraan gebonden te zijn. In die zin wordt de koper bij iedere aankoop op de webshop verzocht te bevestigen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, die raadpleegbaar zijn op de datum van de bestelling en te allen tijde op de website, door het aanvinken van het desbetreffende vakje.

2. Bestelprocedure en contractvorming

Om producten op de webshop te kunnen kopen moet de koper:

De koper kan een bestelling plaatsen door op de knop 'TOEVOEGEN AAN WINKELWAGENTJE' te klikken en verder te gaan met het orderbevestigingsproces.

Het is raadzaam om de bestelling(en) zorgvuldig na te kijken door te klikken op 'Uw winkelwagentje' waar foto's van het product, de kleur en het referentienummer, de gekozen hoeveelheid, de leveringsprijs, de munteenheid, de betaalmethode en het subtotaal van de selectie worden weergegeven. Lees en accepteer de algemene verkoopvoorwaarden, controleer de informatie die werd verstrekt en corrigeer eventuele foute gegevens voordat de bestelling(en) bevestigd wordt.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de kleur en het ontwerp van de producten die op de foto's op de webshop worden weergegeven, overeenstemmen met de kleur en het ontwerp van de originele producten, kunnen er variaties optreden, met name als gevolg van een beperkte kleurweergave op het computerscherm van de koper. Bijgevolg kan “DE BOKX” niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of substantiële onjuistheden op de foto's of grafische voorstellingen van de producten die op de webshop worden aangeboden. Mocht de koper vragen hebben over de producten, dan kan de koper binnen de kantooruren contact opnemen met “DE BOKX”.

De koper gaat ermee akkoord dat zijn bestelling een aanbod is om de genoemde producten in zijn bestelling te kopen onder de algemene verkoopvoorwaarden. Iedere bestelling van een product wordt beschouwd als een aparte aankoop. Alle bestellingen moeten door “DE BOKX” worden goedgekeurd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een bestelling om legitieme redenen niet te accepteren (met inbegrip maar niet beperkt tot bestellingen waarbij wordt vermoed dat het om fraude gaat).

“DE BOKX” behoudt zich het recht voor om de producten die op de webshop worden aangeboden, met inbegrip van wijzigingen aan de prijzen van de producten, op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Orderverwerking, contractvorming en bewijs

Zodra de koper de informatie van zijn bestelling(en) op de webshop heeft ingediend en bevestigd, zal “DE BOKX” een e-mail sturen naar het e-mailadres dat deze heeft opgegeven om de ontvangst van zijn bestelling(en) te bevestigen ('e-mail met ontvangstbevestiging'). Hierin vindt de koper de gegevens van de bestelde producten, het totale bedrag van de bestelling, informatie over de verzendkosten en de levertijd en de (leverings)prijs. Deze e-mail is geen aanvaarding van de bestelling(en), alleen een bevestiging dat “DE BOKX” de bestelling(en) heeft ontvangen. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

“DE BOKX” kan naar eigen goeddunken beslissen om een bestelling niet te aanvaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot abnormale bestellingen, een bestelling van een koper met wie “DE BOKX” een geschil heeft over een eerdere bestelling en bestellingen waarvan “DE BOKX” vermoedt dat ze niet te goeder trouw zijn geplaatst.

Er zal een contract voor de verkoop van producten worden gevormd tussen de koper en “DE BOKX” wanneer met de uitvoering van de bestelling begonnen is of wanneer “DE BOKX” de koper e-mailt dat de producten werden verzonden ('e-mail met bevestiging van verzending').

De koper gaat ermee akkoord dat de gegevens die op de webshop worden geregistreerd, het bewijs vormen van alle transacties tussen “DE BOKX” en zijn klanten. In het geval van een geschil tussen “DE BOKX” en een van zijn klanten over een transactie op de website, vormen de gegevens die door “DE BOKX” zijn geregistreerd als onweerlegbaar bewijs van de inhoud van de transactie.

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

4. Prijzen, verzending, verwerking en kosten

De prijs die voor een product wordt aangerekend, is de prijs (inclusief btw of overige belastingen, in de munteenheid van het land dat de koper heeft geselecteerd) die van toepassing is op het moment dat de koper zijn bestelling plaatst. Dit bedrag vindt de koper ook terug in de e-mails met bevestiging van respectievelijk ontvangst en verzending. Alle bestellingen moeten onmiddellijk op het moment van de bestelling worden betaald in de toepasselijke munteenheid.

In geval van eventuele facturatie, zijn de facturen betaalbaar op de zetel van “DE BOKX” te 4551Ek Sas van Gent, stationsstraat 17 op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd schriftelijk te worden geformuleerd binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum. Ingeval van niet-betaling van de factuur of laattijdige betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd, ten belope van 10% per jaar. De koper zal in dat geval daarenboven, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 75,00 euro, verschuldigd zijn, onverminderd het recht van de verkoper om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling. “DE BOKX” behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat “DE BOKX” kan laten gelden.

In het geval van een foutieve prijsstelling, hetzij op de webshop of in de e-mail met ontvangstbevestiging of anderszins, gaat de koper ermee akkoord dat “DE BOKX” het recht heeft om een dergelijke fout te corrigeren en de juiste prijs aan te rekenen of de bestelling te annuleren. Als de werkelijke prijs meer bedraagt dan het bedrag op de orderbevestiging, dan zal “DE BOKX” de koper informeren over de juiste prijs voordat de bestelling wordt verwerkt. Het enige verhaal dat de koper heeft in het geval van een dergelijke fout is het annuleren van zijn bestelling. Als de juiste prijs van een product lager is dan de door “DE BOKX” opgegeven prijs, dan zal “DE BOKX” het lagere bedrag in rekening brengen en de koper de producten opsturen.

De koper gaat ermee akkoord dat, zelfs nadat “DE BOKX” hem een e-mail met bevestiging van verzending heeft gestuurd, “DE BOKX” niet verplicht is om de koper een product te leveren voor een onjuiste (lagere) prijs en de bestelling van de koper mag annuleren als de foutieve prijsstelling voor de hand ligt en redelijkerwijs door de koper kon worden begrepen als een foute prijs.

De prijzen van de producten bevatten geen kosten voor verzending en verwerking. De bijbehorende btw of andere belastingen vindt de koper in de e-mail met de orderbevestiging en kunnen worden bekeken op de bevestigingspagina voordat de koper zijn bestelling bevestigt en in de e-mail met de orderbevestiging. De verzendkosten worden berekend op basis van de plaats van levering en de leveringswijze die de koper kiest bij het afrekenen.

Prijzen van producten en voor verzending en verwerking kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar deze wijzigingen zullen normaal gezien niet van invloed zijn op bestellingen waarvoor “DE BOKX” al een e-mail met bevestiging van verzending heeft verzonden (behalve in het geval van een voor de hand liggende foutieve prijsstelling zoals hierboven beschreven).

5. Betaling

De betaling gebeurt via een van de betaalmethoden die de koper tijdens het orderbevestigingsproces heeft geselecteerd. Tijdens het bestelproces kan de koper kiezen uit een aantal toegestane creditcardtypes. In het geval “DE BOKX” de toestemming voor de volledige betaling van de bestelling van de koper niet ontvangt, behoudt “DE BOKX” zich het recht voor om de bestelling van de koper te weigeren.

De koper is verantwoordelijk voor de risico's (in het bijzonder met betrekking tot verlies, diefstal of schade) ten aanzien van de geleverde producten vanaf het moment dat ze worden geleverd op het adres dat in zijn bestelling is vermeld.

6. Levering

De levering kan alleen plaatsvinden in de landen en op de beschikbare adressen zoals gedefinieerd in artikel 2 'Bestelprocedure' van deze algemene verkoopvoorwaarden. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Wanneer de bestelling is aanvaard, moet de koper vanaf de ontvangst van de e-mail met de ontvangstbevestiging normaal gezien drie à vijf (3-5) werkdagen rekenen voor een standaardlevering voor producten op voorraad, op voorwaarde dat de betaling wordt ontvangen voor 12 u. (GMT+1). Dit zijn geen gegarandeerde levertijden waarop de koper als zodanig niet mag betrouwen. Na de aanvaarding van de bestelling zal de levering in elk geval plaatsvinden binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de e-mail met de ontvangstbevestiging op voorwaarde dat de betaling is ontvangen. Een uitblijvende levering, laattijdige levering, onbeschikbaarheid of vertraging in de beschikbaarheid van de producten van de koper moet zo snel mogelijk aan “DE BOKX” worden gemeld. Claims die toekomen meer dan dertig (30) kalenderdagen na de datum van de e-mail met de ontvangstbevestiging zullen niet worden behandeld.

“DE BOKX” behoudt zich het recht voor om een koerier te vervangen door een andere die evenveel of minder kost om de bestelling te leveren. “DE BOKX” behoudt zich tevens het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Als “DE BOKX” de bestelling van de koper niet kan leveren binnen de periode die in de e-mail met de ontvangstbevestiging is gespecificeerd, dan zal “DE BOKX” contact met de koper opnemen en mag deze zijn bestelling annuleren. In dat geval zal “DE BOKX” de door de koper betaalde sommen terugbetalen, zonder interest of andere vergoeding.

In geval van thuislevering door “DE BOKX” aan de koper geldt levering op gelijkvloers.

7. Gebeurtenissen buiten de controle van “DE BOKX”

“DE BOKX” is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming in de nakoming als de vertraging of de tekortkoming wordt veroorzaakt door een daad, gebeurtenis, tekortkoming, verzuim, ongeval of omstandigheid buiten zijn redelijke controle, zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

De prestatie van “DE BOKX” wordt geacht te zijn opgeschort zolang de bovenstaande gebeurtenissen blijven bestaan.

8. Compatibiliteit, productinformatie

De koper dient er op toe te zien dat bij de bestelling die hij plaatst, de producten die worden aangekocht compatibel zijn voor het beoogde gebruik, onder meer ten aanzien van de waterbestendigheid. Gebruik de webshop als laatste referentiepunt bij het controleren van de compatibiliteit. Bij een verschil tussen de inhoud op de webshop en die van een andere website (of een andere informatiebron) wordt de compatibiliteit van producten zoals weergegeven op de webshop op het moment van de aankoop van de koper als geldig beschouwd.

Als de producten die de koper heeft ontvangen niet overeenstemmen met de producten die hij heeft besteld, of als de levering onvolledig is of beschadigd is tijdens het transport, dient er op gewezen te worden dat klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, “DE BOKX” toe te komen in schriftelijke vorm: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) kalenderdagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

9. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van “DE BOKX” tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt “DE BOKX” het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Titel van eigendom op producten en het bijbehorende risico wordt bij aflevering aan de koper overgedragen.

10. Retour en terugbetaling

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de desbetreffende wet heeft de koper-consument het recht aan “DE BOKX” mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de koper/consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten in de originele verpakking samen met de factuur met onmiddellijke ingang na de annulering, hetzij uiterlijk 5 kalenderdagen na de beëindiging terugsturen naar “DE BOKX”, stationsstraat 17 Sas van Gent, Nederland. Artikelen worden pas teruggezonden nadat de consument dit heeft gemeld aan “DE BOKX” via mail. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingbeding.

Als de consument de producten niet samen met de factuur terugstuurt, behoudt “DE BOKX” zich het recht voor om een terugbetaling te weigeren. Als de koper producten terugstuurt in een gebruikte of beschadigde toestand, dan behoudt “DE BOKX” zich het recht voor om van de aan de koper verschuldigde terugbetaling (of op een andere manier van de koper proberen terug te vorderen) een bedrag af te trekken dat gelijk is aan de waardevermindering van de producten, die mogelijk 100 % van de aankoopprijs bedraagt.

Zodra “DE BOKX” de geretourneerde producten heeft ontvangen en goedgekeurd, ontvangt de koper een e-mail van “DE BOKX” om de goedkeuring te bevestigen. De door “DE BOKX” uit te voeren terugbetaling zal vervolgens door “DE BOKX” worden verwerkt en per e-mail aan de koper worden bevestigd. Het geld wordt teruggestort binnen de 30 dagen na de bevestigingsmail, zonder interest of andere vergoeding en dus ook zonder de verzendingskosten.

11. Garantie

Niets in de algemene verkoopvoorwaarden zal de wettelijke rechten of rechtsmiddelen als koper/koper-consument vervangen of verminderen.

“DE BOKX” zal de koper een product leveren dat overeenstemt met de verkoopovereenkomst en dat geen defecten vertoont op het moment van de levering van het product. Het product zal dus geschikt zijn voor het normaal beoogde gebruik van een vergelijkbaar product en zal de kenmerken bezitten die werden gespecificeerd op het moment van de verkoop gedurende twee (2) jaar vanaf de originele leveringsdatum van het product.

De waarborg van “DE BOKX” beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

De waarborg dekt geen normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of oneigenlijk gebruik (stoten, deuken, pletten, enz.).

“DE BOKX” is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

Reparaties (of poging tot reparatie) van producten die niet door “DE BOKX” zijn uitgevoerd, maken deze waarborg ongeldig, ongeacht of er al dan niet schade is veroorzaakt door een dergelijke reparatie of poging tot reparatie.

Als het product van de koper wordt gerepareerd of vervangen door “DE BOKX” onder deze garantie, dan profiteert het nieuwe item van de resterende looptijd van deze garantie (berekend vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van het product). De periode van deze garantie wordt niet verlengd, ongeacht of het product van de koper wordt gerepareerd of vervangen.

12. Aansprakelijkheid

“DE BOKX” garandeert de koper dat elk product dat via de webshop wordt gekocht, van goede kwaliteit is en redelijkerwijs geschikt is voor alle doeleinden waarvoor een dergelijk product normaal gezien wordt gekocht.

Het is niet de verantwoordelijk van “DE BOKX” om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor de doeleinden van de koper.

“DE BOKX” is niet verantwoordelijk voor (i) verliezen die niet werden veroorzaakt door een schending van hun kant, of (ii) bedrijfsschade (met inbegrip van verlies van winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven), of (iii) indirecte schade of gevolgschade die ontstaat als neveneffect van het hoofdverlies of -schade en die niet was te voorzien door de koper en door “DE BOKX” op het moment dat het contract voor de verkoop van de producten werd gevormd, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van verwachte besparingen, en (iv) een claim door een derde partij, behalve voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien.

Deze algemene verkoopvoorwaarden bevatten de volledige verplichtingen en aansprakelijkheden van “DE BOKX” in verband met de verkoop van producten via de webshop. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zijn er geen andere garanties, voorwaarden of andere bepalingen die bindend zijn voor “DE BOKX” dan degenen die in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uiteengezet.

Voor zover toegestaan door de wet is de totale aansprakelijkheid van “DE BOKX” beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk werd betaald voor de aankoop van de betreffende producten op de webshop.

Dit omvat niet of beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van “DE BOKX” voor alle zaken waarvoor het illegaal zou zijn voor “DE BOKX” om hun aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.

13. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internetsite van “DE BOKX” staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de koper zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Alle gegevens die worden gedeeld, worden strik vertrouwelijk behandeld. “DE BOKX” zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. (wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven en tot de behandeling van de persoonlijke gegevens).

Op de website van “DE BOKX” staan links naar andere, externe websites. “DE BOKX” is niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van informatie door derden op andere websites of offline. In geval de koper een betaling wil doen via een betaaldienst wordt deze doorgestuurd naar een webpagina die door de betaaldienst wordt gehost en niet door “DE BOKX”. Op alle informatie die de koper via een betaaldienst verstrekt, is het privacybeleid van die betaaldienst van toepassing.

14. Persoonlijke account

Als de koper een account aanmaakt (persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord) op de webshop, dan is deze (i) verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot zijn wachtwoord, en (ii) het ermee eens om de verantwoordelijkheid te dragen voor alle activiteiten en voor iedere aankoop die met zijn account gebeuren, tenzij deze activiteiten of aankopen werden verricht door een derde die onrechtmatig toegang heeft verkregen tot zijn account op een andere manier dan door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid.

De koper moet “DE BOKX” onmiddellijk op de hoogte brengen als deze denkt dat iemand zijn wachtwoord heeft achterhaald of als zijn wachtwoord onrechtmatig wordt gebruikt of dreigt te worden gebruikt. De koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens. De koper moet “DE BOKX” ook informeren van eventuele wijzigingen van de gegevens die hij “DE BOKX” heeft verstrekt. De koper heeft toegang tot veel van de gegevens die hij “DE BOKX” heeft verstrekt en kan deze te allen tijde bijwerken, met inbegrip van zijn accountinstellingen, in het private deel van de website 'Uw account'.

Zodra de koper een account heeft aangemaakt, kan deze:

De koper mag de webshop niet gebruiken: (i) op een wijze die de webshop kan onderbreken, beschadigen of aantasten, of (ii) voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of een andere onrechtmatige daad, of (iii) om ergernis, ongemak of angst te veroorzaken, of (iv) om bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen of logische bommen te introduceren dan wel ander materiaal dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken; waarbij wordt gepoogd ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met de Website van “DE BOKX”; waarbij de Website van “DE BOKX” wordt aangevallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of service-aanval.

“DE BOKX” behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, account(s) te beëindigen of content/informatie/gegevens te verwijderen of te bewerken als de koper de geldende wetten, deze algemene verkoopvoorwaarden of enige andere toepasselijke voorwaarden of beleidsregels schendt.

15. Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, dan zal die bepaling scheidbaar van deze algemene verkoopvoorwaarden worden geacht en worden afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Dit zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

16. Verklaring van afstand

Als “DE BOKX” op een gegeven moment nalaat om aan te dringen op de strikte naleving van de verplichtingen van de koper onder deze algemene verkoopvoorwaarden of als “DE BOKX” nalaat om gebruik te maken van zijn rechten of rechtsmiddelen waarop het bedrijf recht heeft op grond van deze verkoopvoorwaarden, dan is dit geen verklaring van afstand van deze rechten of rechtsmiddelen en wordt de koper niet vrijgesteld van de naleving van deze verplichtingen.

17. Copyright

Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van “DE BOKX” zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van “DE BOKX” noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

18. Gebruik van de webshop

De koper mag de webshop niet gebruiken: (i) op een manier die een service of de toegang tot de webshop op welke wijze dan ook zou (kunnen) onderbreken, beschadigen of belemmeren, of (ii) voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of andere illegale activiteiten, of (iii) om ergernis, ongemak of angst te veroorzaken.

De koper kan beoordelingen plaatsen zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, racistisch, beledigend, bedreigend, lasterlijk, een schending van de privacy, een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten of anderszins nadelig is voor derden of ontoelaatbaar is en zolang dergelijke beoordelingen geen softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële aanbiedingen, kettingbrieven, massamailings of enige andere vorm van 'spam' bevatten. De koper mag geen gebruikmaken van een vals e-mailadres, zich voordoen als een andere persoon of entiteit of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van de inhoud. “DE BOKX” behoudt zich het recht voor om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken.

Als de koper inhoud post of materiaal indient, en tenzij “DE BOKX” het anders aangeeft, verleent de koper: (a) “DE BOKX” een niet-exclusief, royalty-vrij en volledig sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om dergelijke inhoud wereldwijd in om het even welke media te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verdelen en weer te geven; en (b) “DE BOKX” het recht om de naam die de koper opgeeft in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, indien ze daarvoor kiezen. Geen morele rechten worden toegekend op grond van deze bepaling.

De koper stemt ermee in dat de rechten die hij hierboven verleent onherroepelijk zijn gedurende de gehele beschermingsperiode van zijn intellectuele-eigendomsrechten in verband met dergelijke inhoud en materiaal. Voor zover dit door de wet is toegestaan, gaat de koper ermee akkoord af te zien van zijn recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke inhoud en evenals van zijn recht om bezwaar te maken tegen een afwijkende verwerking van dergelijke inhoud. De koper stemt ermee in om alle verdere stappen te ondernemen die nodig zijn om een van de bovenstaande rechten die de koper aan “DE BOKX” heeft verleend, te perfectioneren op verzoek van “DE BOKX”, inclusief de uitvoering van akten en documenten.

19. Volledige overeenkomst

Deze algemene verkoopvoorwaarden en elk document dat hierin uitdrukkelijk wordt genoemd, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen “DE BOKX” en de koper en vervangen elke eerdere overeenkomst, afspraak of regeling tussen de partijen, mondeling of schriftelijk.

De koper verklaart dat deze bij het aangaan van een contract met “DE BOKX” zich niet heeft laten leiden door een verklaring, verbintenis of belofte van “DE BOKX” of een derde of dat er niets werd geïmpliceerd uit iets dat tijdens de onderhandelingen tussen partijen werd gezegd of geschreven voorafgaand aan een dergelijk contract, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze algemene verkoopvoorwaarden.

20. Overdracht van rechten en verplichtingen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bindend voor de koper en “DE BOKX” en voor eenieder aan wie “DE BOKX” zijn rechten zou overdragen.

De koper mag een contract met “DE BOKX” niet overdragen, toewijzen, iemand ermee belasten of er zich anderszins van ontdoen, of van de rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van “DE BOKX”.

“DE BOKX” mag een contract met de koper overdragen, toewijzen, iemand ermee belasten, uitbesteden of er zich anderszins van ontdoen, of van de rechten of verplichtingen van “DE BOKX” die eruit voortvloeien, op elk gewenst moment tijdens de looptijd van het contract.

21. Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, waaronder de voorwaarden zelf worden beheerst door het recht van Nederland. Alle geschillen zullen uitsluitend worden behandeld door de Nederlandse rechter en de rechterlijke macht (in dit geval de rechtbank van Middelburg). De inhoud van deze site, valt onder het copyright van Juwelier de Bokx Wijffels V.O.F. Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Juwelier de Bokx Wijffels V.O.F. Tevens is het niet toegestaan deze site te gebruiken of toe te eigenen.
De informatie op deze site is aan verandering onderhevig en kan worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden door Juwelier de Bokx Wijffels V.O.F. zonder voorafgaande kennisgeving .